કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

জয়ন্ত

શું તમારું નામ জয়ন্ত છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:জোবায়ের, জাকিরুল, জাবির আহামেদ, জিয়াউর, জেহান আশরাফুল, জুবাইর, , জায়েদী
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:জামান, জিনাত, জীবিত, জারিন, জহিরুল, জান্নাত, জাহাঙ্গীর, জুম
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 3/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 3.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:জয়া, জয়ন্ত, দিপ্ত
ભાઈઓના નામો:চকটত, টক, চতট, ১ট, দিপা
બહેનોના નામો:অ্রট, ক্রচট, চকট, চতেত, চকটক
ફેસબુક:

માહિતી નથી
શ્રેણીઓ:15 અક્ષરો સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે બોય નામો - 15 અક્ષરો સાથે છોકરાઓના નામો
জয়ন্ত દ્વારા ટિપ્પણીઓ


জয়ন্ত (0 વર્ષનો) 2019-06-14
জয়ন্ত
জয়ন্ত (19 વર્ષનો) 2019-06-16
দিপা

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ জয়ন্ত છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ জয়ন্ত છે? તમારાં નામને મત આપો