કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Binal

શું તમારું નામ Binal છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Bimal, Benhail, Binali, Bemelle, Bommel, Bohumil, Binela
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Bimala, Bohumila, Benely, Bonny-Lee, Bope Emmanuelle, Baban Mihaela, Bonilla
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Binu, Binli, Rinku
ભાઈઓના નામો:No, Balkrushna
બહેનોના નામો:No, Bhagyashree
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-2380 Binal's દરજ્જો 18078
શ્રેણીઓ:5 અક્ષરો સાથે નામો - 2 સિલેબલ સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે ગર્લ નામો - 5 અક્ષરો સાથે છોકરીઓના નામો - 2 ઉચ્ચારણ સાથે છોકરીઓના નામો
Binal દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Binal (25 વર્ષનો) 2019-05-08
No

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Binal છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Binal છે? તમારાં નામને મત આપો