કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Hadlai

શું તમારું નામ Hadlai છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:chadlai
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Headley, Hadley, Hedley, Heathleah, Heathley, Hwithloew, Hwaeteleah, Hidayatulloh
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Hetal, Hedla, Hodel, Hadil, Hadhil, Hadiel, Hayatul, Hadyla
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 3.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 2.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 3.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 2.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

માહિતી નથી
શ્રેણીઓ:હીબ્રુ નામો
Hadlai દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Hadlai છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Hadlai છે? તમારાં નામને મત આપો