કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Hero નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Hero નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Hero છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:એક પવિત્ર નામ સાથે
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Heron
ભિન્ન રૂપો:Iro, Ηρω
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Harry, Hori, Huarwar, Herre, Horowai, Houari, Horry, Houriyya
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Hara, Huriya, Hryhoriy, Hureaira, Horae, Heri, Huraira, Houria
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Powerq, Rangres, Samurai
ભાઈઓના નામો:Jeet, Parin
બહેનોના નામો:Knana
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-14635 Hero's દરજ્જો 4358
શ્રેણીઓ: - લઘુ નામો - ગ્રીક નામો - 4 અક્ષરો સાથે નામો - 2 સિલેબલ સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - 2 ઉચ્ચારણ સાથે છોકરાઓના નામો
Hero દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Hero છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Hero છે? તમારાં નામને મત આપો