કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Hetal નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Hetal નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Hetal છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:મૈત્રી
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Headley, Hadley, Hedley, Heathleah, Hadlai, Heathley, Hwithloew, Hwaeteleah
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Hodel, Hedla, Hadil, Hadhil, Hadiel, Hayatul, Hadyla, Hadeel
રેટિંગ:
4/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 3.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Hetele, Hetu, Het, હેતૂ, আ, ই, অ
ભાઈઓના નામો:, চক, অক, Vijay, চা
બહેનોના નામો:Rajal, টি
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-13995 Hetal's દરજ્જો 4521
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - સરળ નામો યાદ - સરળ નામો ઉચ્ચાર - મુશ્કેલ નામો યાદ - 2 સિલેબલ સાથે નામો - 5 અક્ષરો સાથે નામો - સરળ નામો લખવા માટે - મુશ્કેલ નામો ઉચ્ચાર - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - છોકરી નામો ઉચ્ચાર સરળ
Hetal દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Hetal (16 વર્ષનો) 2018-12-20
Hetu
Hetal (45 વર્ષનો) 2019-05-07
ના
જીયાંશ (0 વર્ષનો) 2019-10-09
હા

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Hetal છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Hetal છે? તમારાં નામને મત આપો