કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Hitesh

શું તમારું નામ Hitesh છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Hades, Hatach, Hotze, Hitse, Hattush, Hữu Thực, Hotse, Hudak
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Hudes, Hadas, Hadassa, Hodesh, Hodijah, Hadassah, Hyades, Hedwig
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:Hetal
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-53310 Hitesh's દરજ્જો 1566
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - ટોચના 100 હિન્દી નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરો નામો
Hitesh દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Hitesh છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Hitesh છે? તમારાં નામને મત આપો