કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Kersaan નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Kersaan નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Kersaan છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:ખ્રિસ્તના ચોળી વાહક
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Christiaan
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Krishna, Karsen, Korrigan, Krischnan, Kerrigan, Kirkan, Krischen, Krishen
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Karisma, Krishnona, Krasna, Karishma, Krishnna, Krisnona, Krishny, Kirjana
રેટિંગ:
2.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ:માહિતી નથી
યાદ કરવા માટે સરળ:માહિતી નથી
ઉચ્ચારણ:માહિતી નથી
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 2.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

માહિતી નથી
શ્રેણીઓ:એએ નામો
Kersaan દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Kersaan છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Kersaan છે? તમારાં નામને મત આપો