કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Krasna નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Krasna નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Krasna છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:સુંદર
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Krishna, Karsen, Korrigan, Krischnan, Kerrigan, Kersaan, Kirkan, Krischen
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Karisma, Krishnona, Karishma, Krishnna, Krisnona, Krishny, Kirjana, Kharisma
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 2.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 3/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 2.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 3.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-45 Krasna's દરજ્જો 324847
શ્રેણીઓ:ચેક નામો
Krasna દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Krasna છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Krasna છે? તમારાં નામને મત આપો