કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Krischnan નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Krischnan નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Krischnan છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:ખ્રિસ્તી
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Krishna, Karsen, Korrigan, Kerrigan, Kersaan, Kirkan, Krischen, Krishen
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Karisma, Krishnona, Krasna, Karishma, Krishnna, Krisnona, Krishny, Kirjana
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 2/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 2/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 2/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 3/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-10 Krischnan's દરજ્જો 1119676
શ્રેણીઓ:ગ્રીક નામો
Krischnan દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Krischnan છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Krischnan છે? તમારાં નામને મત આપો