કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Lupe

શું તમારું નામ Lupe છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
ફોર્મ:Guadelupe
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Levi, Lipp, Levy, Lope, Levv, Loef, Loof, Loup
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Libuše, Livia, Liv, Lova, Luba, Love, Lov, Lieve
રેટિંગ:
4/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 3.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-39520 Lupe's દરજ્જો 1966
શ્રેણીઓ:સ્પેનિશ નામો - 4 અક્ષરો સાથે નામો - 1 ઉચ્ચારણ સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - 1903 માં Top1000 અમેરિકન નામો
Lupe દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Lyuba (18 વર્ષનો) 2018-06-23
which name in world

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Lupe છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Lupe છે? તમારાં નામને મત આપો