કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Madhava

શું તમારું નામ Madhava છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ભિન્ન રૂપો:Madhav, Madhavi, माधव, माधवी
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Madhav, Matvey, Matvei, Mahadev, Matf, Matfei, Mehtab, Modupe
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Medeba, Mandeep, Medb, Madhavi, Mahtab, Manatvi, Madevi, Meadhbh
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 2.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 2.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-1245 Madhava's દરજ્જો 29147
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો
Madhava દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Madhava છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Madhava છે? તમારાં નામને મત આપો