કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Na

શું તમારું નામ Na છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Naaman, Nan, Nuno, Nino, Nahum, Naam, Noah, Nhean
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Nanna, Noy, Noa, Naamah, Nanine, Noemi, Nannie, Nanny
રેટિંગ:
3.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:Hetal, Sonal, Riddhi, Krishna
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-13815 Na's દરજ્જો 4569
શ્રેણીઓ:ટોચના 100 કન્નડા નામો - લોકપ્રિય કન્નડા છોકરી નામો - લોકપ્રિય કન્નડા છોકરો નામો
Na દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Na છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Na છે? તમારાં નામને મત આપો