કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Payal

શું તમારું નામ Payal છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Phil, Paul, Pol, Phylo, Pool, Polo, Paal, Pello
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Phily, Pabla, Polly, Ploy, Pil, Pallea, Pihla, Paylie
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:Hetal
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-33935 Payal's દરજ્જો 2211
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - લોકપ્રિય અરબી છોકરી નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Payal દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Payal છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Payal છે? તમારાં નામને મત આપો