કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Philips નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Philips નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Philips છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:ઘોડા મિત્ર
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Philippos
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Philippos, Phillips, Philipos, Pelops, Phelps, Philipus, Philippus
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Pallavi Shahi
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 2.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-2490 Philips's દરજ્જો 17447
શ્રેણીઓ: - ઇંગલિશ નામો - 7 અક્ષરો સાથે નામો - 2 સિલેબલ સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે બોય નામો - 7 અક્ષરો સાથે છોકરાઓના નામો - 2 ઉચ્ચારણ સાથે છોકરાઓના નામો
Philips દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Philips છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Philips છે? તમારાં નામને મત આપો