કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Pratibha

શું તમારું નામ Pratibha છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Pradeep, Pratap, Pratheep, Prithvi, Prediep, Pradef, Pirathap, Prathav
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Pardeep, Pradip, Parthivi, Pradipa, Pruthvi, Prideep, Parth Yadav
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:Krishna
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-13235 Pratibha's દરજ્જો 4739
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Pratibha દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Pratibha છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Pratibha છે? તમારાં નામને મત આપો