કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Ramesh

શું તમારું નામ Ramesh છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Ramesha
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Rangsey, Romaeus, Rinus, Remigius, Rens, Remigiusz, Remco, Romanus
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Ronja, Romaysa, Renske, Rong, Romaissa, Ranica, Romaisa, Rineke
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-96115 Ramesh's દરજ્જો 979
શ્રેણીઓ:ટોચના 100 te નામો - 2 સિલેબલ સાથે નામો - 6 અક્ષરો સાથે નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરો નામો - લોકપ્રિય કન્નડા છોકરો નામો - 2 ઉચ્ચારણ સાથે છોકરાઓના નામો
Ramesh દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Ramesh છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Ramesh છે? તમારાં નામને મત આપો