કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Riddhi

શું તમારું નામ Riddhi છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Rudy, Rod, Rudi, Royd, Rowdy, Roth, Ruedi, Rody
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Rhudy, Rute, Reeta, Ratih, Ritta, Ryta, Ruwaydah, Reetta
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Nathi
ભાઈઓના નામો:Na, Sachin, Dilip
બહેનોના નામો:Na, Kailas, Hetal, Vaishali, Manisha
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-10470 Riddhi's દરજ્જો 5718
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો
Riddhi દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Riddhi છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Riddhi છે? તમારાં નામને મત આપો