કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Ridhi નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Ridhi નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Ridhi છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:સમૃદ્ધિ
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Rudy, Rod, Rudi, Royd, Rowdy, Roth, Rody, Ruedi
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Riddhi, Rhudy, Rute, Reeta, Ratih, Ritta, Ruwaydah, Ryta
રેટિંગ:
2.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 3/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:Hetal
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-3960 Ridhi's દરજ્જો 12273
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો
Ridhi દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Ridhi છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Ridhi છે? તમારાં નામને મત આપો