કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Sanvi નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Sanvi નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Sanvi છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:જ્ઞાન
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Shamba, Shinab, Snape, Simba, Simab, Shambhavi, Shambhu, Shenehav
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Sinobia, Simav, Senba, Sunnéva, Sinope, Synneva, Synnøve, Sonnev
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-230 Sanvi's દરજ્જો 98434
શ્રેણીઓ:રશિયન નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Sanvi દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Sanvi છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Sanvi છે? તમારાં નામને મત આપો