કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Vijay

શું તમારું નામ Vijay છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Vijaya
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Vivek, Vayk, Vesa, Vaas, Viggo, Vasco, Vic, Vophsi
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Vika, Vivika, Vijaya, Vicky, Viveca, Viga, |Vũ Hữu Phước, Voichiţa
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:Hetal
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-175460 Vijay's દરજ્જો 576
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - ટોચના 100 ta નામો - ટોચના 100 te નામો - ટોચના 100 હિન્દી નામો - લોકપ્રિય ta છોકરો નામો - લોકપ્રિય te છોકરો નામો - લોકપ્રિય કન્નડા છોકરો નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરો નામો
Vijay દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Vijay છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Vijay છે? તમારાં નામને મત આપો